മണിപ്പൂർ കലാപങ്ങളുടെ  യാഥാർത്ഥ്യം

5

മണിപ്പൂരിലെ തദ്ദേശീയ മെയ്തെയി വംശജർ  ഇന്ന്  ഏകദേശം 47.42% ഹിന്ദുവും 38.44% സനാമിഹിസം മതസ്ഥരും,  8.72% ക്രിസ്ത്യാനികളും 4.39% മുസ്ലീങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ജനതയാണ്. ബർമയിൽ നിന്നും ആസ്സാമിൽ നിന്നും മണിപ്പൂരിലേക്കു കുടിയേറി വന്ന ജനതയെയാണ് കുക്കി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്ന് കുക്കി  ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളും (പ്രൊട്ടെസ്റ്റെന്റുകൾ കത്തോലിക്കാരെക്കാളും അധികം ) ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങളായ ഹെരാക, സൗ, ഷാമനിസം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 22,327 സ്‌ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയുള്ള മണിപ്പൂരിൽ ഭൂമി അധികവും കുക്കി വംശജരുടെ കയ്യിൽ ആണ്. താഴ്‌വരയിൽ മാത്രമാണ് മെയ്തെയികൾക്കു ഭൂമി ഉള്ളൂ. എന്നാൽ എം എൽ എ കൾ അധികവും മെയ്തെയികൾ ആണ് തല്ഫലം രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും. 

ഈയിടെ കോടതി മെയ്തെയി വംശജർക്ക് SC/ST പദവി നൽകുന്നു, കുക്കി അതിനെ എതിർക്കുകയും മെയ്തെയി ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു . ഇത് മെയ്തെയി vs കുക്കി  കലാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അതിൽ പള്ളികൾ ഉൾപ്പെടെ പലതിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു . 

ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ഈ കലാപം  ഹിന്ദു vs ക്രിസ്ത്യാനി കലാപം ആകുന്നതു എങ്ങനെയാണ്?  സംഘപരിവാർ vs ക്രിസ്ത്യാനി കലാപം ആകുന്നതു എങ്ങനെയാണ് ? സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ കലാപത്തിനെ ഹിന്ദു vs ക്രിസ്ത്യാനി ബൈനറിയായും  സംഘപരിവാർ vs ക്രിസ്ത്യാനി ബൈനറിയായും കേരളത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളും  ഹിന്ദുക്കളും  തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യം ഉണ്ടായാൽ അത് ആപത്തു ആണ് എന്ന് കരുതുന്നവർ ആണ് . അത് ആരായിരിക്കും?  സ്വയം ചിന്തിക്കുക.

5 COMMENTS

  1. I’ve been following your blog for quite some time now, and I’m continually impressed by the quality of your content. Your ability to blend information with entertainment is truly commendable.

  2. “I found this article on carpet cleaning very informative. Teppich Reinigung München is a trusted carpet cleaning service provider in Munich, offering customized solutions to meet our clients’ needs. We believe in delivering quality results and excellent customer service.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here